top of page

Informatie

 • Algemene voorwaarden
  Behandelkosten Praktijk Fennema & Zantema is een zelfstandig gevestigde praktijk die generalistische basis ggz (BGGZ) en specialistische ggz, dat wil zeggen psychotherapie (SGGZ) levert aan met name (jong) volwassenen en ouderen. Praktijk Fennema & Zantema spang zich ervoor in om met de meeste zorgverzekeraars in Noord Nederland zorgovereenkomsten aan te gaan. De gemaakte zorgkosten worden dan rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Op de behandelkosten is met ingang van 2014 alleen het eigen risico van toepassing, de rest van de kosten wordt immers vergoed uit de basisverzekering. Het eigen risico bedroeg in 2023 voor volwassenen vanaf 18 jaar € 385- per persoon en zal ook in 2024 € 385,- per persoon bedragen. Het eigen risico geldt per kalenderjaar. Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per 1 januari 2022 komt er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen dan ook op 31 december 2021 puur administratief werden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven. De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC. In alle gevallen van onverzekerde of onverzekerbare zorg of in die gevallen waarin Praktijk Fennema & Zantema geen zorgovereenkomst heeft afgesloten of af heeft kunnen sluiten, worden de kosten van de behandeling bij de patiënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) in rekening gebracht. Deze draagt dan desgewenst zelf zorg voor de indiening bij zijn/haar zorgverzekeraar en is zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Praktijk Fennema & Zantema. De kosten bedragen € 150,- voor een behandelconsult van 60 minuten en € 150,- voor een diagnostiekconsult van 60 minuten bij een basispsycholoog. Onze specialisten GZ psychologen en Klinisch Neuropsychologen verlenen bij voorkeur zorg die gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar. Indien u om welke reden dan ook ervoor kiest om een consult zelf te betalen dan wordt het tarief dat bij het betreffende consult aan u verstrekt ter goedkeuring. De uiteindelijke factuur die uw zorgverzekeraar in rekening zou worden gebracht wordt in dit geval eerst rechtstreeks aan u gefactureerd, waarna u deze bij uw zorgverzekeraar in kunt dienen. Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet werden nagekomen of niet tijdig werden afgezegd worden bij u zelf in rekening gebracht. Zorgverzekeraars vergoeden deze niet nagekomen afspraken (no show) namelijk niet. De kosten voor een niet nagekomen diagnostiek of behandelconsult bedragen € 50,-. Op alle diensten zijn de Betalingsvoorwaarden van de LVVP van toepassing. Declaratiebepalingen Privacybezwaren GGZ Indien u gewetensbezwaren heeft tegen vermelding van uw diagnose en zorgvraagtypering op de (maandelijkse) factuur die aan de zorgverzekeraar verstuurd zal worden dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling aan de hulpverlener kenbaar te maken. Wij zullen dan gezamenlijk met u een privacyverklaring opstellen die na ondertekening in het dossier wordt opgeborgen en die dan op verzoek van de zorgverzekeraar beschikbaar zal worden gesteld. Dit betekent ook dat er geen aanlevering aan de NZA plaats zal vinden. Indien u ons document Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Fennema & Zantema ondertekent gaan onze behandelaars er van uit dat geen bezwaar heeft tegen bovengenoemde zaken. Overige zaken In de Basis GGZ neemt een intakegesprek in Praktijk Fennema & Zantema in de regel 60 minuten diagnostiektijd in beslag. De behandelsessies die daarna volgen zijn dikwijls wat korter. In de Specialistische GGZ bestaan de diagnostiekconsulten (tijdens de intakefase) bij Praktijk Fennema & Zantema in de regel ook uit 60 minuten contacttijd. De duur van een behandelconsult varrieert van 45, 50 of 60 minuten. In het kader van cliënttevredenheidonderzoek wordt u gevraagd uw medewerking te verlenen door op verscheidene momenten een of meerdere vragenlijsten in te vullen. Praktijk Fennema & Zantema heeft een Privacy-beleid en een Klachtenregeling (zie onder Informatie op deze website) die integraal deel uitmaken van deze Algemene Voorwaarden! Akkoordverklaring Tijdens de intake zal u worden gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het formulier Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Fennema & Zantema digitaal te ondertekenen. Indien u deze akkoordverklaring ondertekent dan geeft u hiermee aan dat u instemt met het na te lezen beleid in onze praktijk zoals beschreven in deze algemene voorwaarden en dat u ook instemt met ons privacybeleid, met onze betalingsvoorwaarden en met onze klachtenregeling.
 • Betalingsvoorwaarden
  Praktijk Fennema & Zantema hanteert de betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).
 • Privacyverklaring
  Praktijk Fennema & Zantema, gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82922322, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe praktijk Fennema & Zantema met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). ​ Toepassing ​ Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie praktijk Fennema & Zantema persoonsgegevens verwerkt: (potentiële) patiënten; bezoekers aan de praktijk van praktijk Fennema & Zantema; bezoekers van de website van praktijk Fennema & Zantema alle overige personen die met Praktijk Fennema & Zantema contact opnemen of van wie praktijk Fennema & Zantema persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers. Verwerking van persoonsgegevens ​ Praktijk Fennema & Zantema verwerkt persoonsgegevens die: een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of vragenlijst- portaal van de praktijkbeheersoftware voor de GGZ of middels het gebruik van hun digitale instrumenten ter ondersteuning van screening en diagnostiek binnen de GGZ) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Fennema & Zantema zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. 3. Doeleinden verwerking Praktijk Fennema & Zantema verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; het verbeteren van de praktijkwebsite www.fennemazantema.nl; het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers. Rechtsgrond Praktijk Fennema & Zantema verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. Verwerkerking Praktijk Fennema & Zantema kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Fennema & Zantema persoonsgegevens verwerken. Praktijk Fennema & Zantema sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. 6. Persoonsgegevens delen met derden Praktijk Fennema & Zantema deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Fennema & Zantema deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld Doorgifte buiten de EER. Praktijk Fennema & Zantema geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Fennema & Zantema ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Bewaren van gegevens Praktijk Fennema & Zantema bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Praktijk Fennema & Zantema hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens; gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht; gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure; bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan. Wijzigingen privacystatement Praktijk Fennema & Zantema kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Fennema & Zantema gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Rechten, vragen en klachten U hebt het recht Praktijk Fennema & Zantema te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Fennema & Zantema door een e-mailbericht te sturen naar info@fennemazantema.nl. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Fennema & Zantema persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Fennema & Zantema door een e-mailbericht te sturen naar: info@fennemazantema.nl. Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel Fennema & Zantema in hun behandeling voortdurend streven naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Wij zouden u willen vragen om dit in eerste instantie met ons zelf te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zich in dit geval gehoord voelt. ​ Indien het bovenstaande niet het geval is, dan kunt u met uw klacht naar een van de klachtenfunctionarissen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (de LVVP) waar onze regiebehandelaars lid van zijn. Aangezien het voor vrijgevestigde zorgprofessionals onmogelijk is om een eigen klachtenfunctionaris te hebben heeft de LVVP een viertal klachtenfunctionarissen aangesteld waar wij als leden een beroep op kunnen doen om daarmee te voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2017 van kracht werd. ​ Registratie van gegevens ​ Als beoefenaar van een beroep in de individuele gezondheidszorg registreren wij alleen gegevens die van belang zijn voor een goed verloop van het behandelingsproces en ten behoeve van de financiële administratie. Met ingang van 25 mei 2018 zal de Wpb vervallen en zal de de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) van toepassing zijn. Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De Wpb komt daarmee te vervallen. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. In de AVG staat een speciaal artikel over "toestemming" en de voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming van mensen te krijgen om persoonsgegevens te verwerken. Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG ook een aantal aanvullende rechten zoals het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. Om veilig te kunnen communiceren via de e-mail gebruiken wij naast de GMAIL ook ZorgMail en DOCUSIGN. Bij het verzenden van privacygevoelige informatie worden menselijke fouten voorkomen, heeft niemand toegang tot de informatie (dus ook geen hackers), kunnen berichten worden teruggetrokken en worden missers gemeld. Geheimhouding ​ Psychologen hebben geheimhoudingsplicht, hetgeen wil zeggen dat datgene wat u ons beroepshalve in een gesprek vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot het beroepsmatig handelen van de psycholoog in deze vertrouwensrelatie. In dit kader is het van belang om te vermelden dat de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) voor de zorg aparte regelingen kent over minderjarigheid. De WGBO omschrijft welke rechten kind en wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben, afhankelijk van de leeftijd. Bij kinderen onder de 12 jaar worden de aan hem/haar toegekende rechten uitgeoefend door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger(s) tenzij wij als psycholoog van mening zijn dat de betrokkenheid van de ouders of voogd de belangen van de minderjarige cliënt schaadt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt de cliënt zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn/haar rechten betrokken, ongeacht de aanspraken van zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) en vanaf 16 jaar is de cliënt in principe voor de wet behandelingsbekwaam en zelf in staat tot redelijke waardering van zijn belangen. ​ Dossier ​ In het persoonlijke dossier van de cliënt worden de gegevens van de cliënt en eventueel die van zijn/ haar gezinsleden opgenomen, voor zover nodig voor een goed verloop van het diagnostische- en therapieproces. Anderen dan uzelf en eventueel bij de behandeling betrokken behandelaars, mogen dit dossier niet inzien zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Na het afsluiten van de behandeling zijn wij wettelijk verplicht om het dossier vijftien jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Een cliënt kan schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te vernietigen. Voor de verdere gang van zaken rondom de dossiervorming verwijzen wij naar genoemde Beroepscode voor Psychologen. Hierin komen onder andere het recht op inzage, afschrift en correctie aan bod. ​ Gegevensverstrekking ​ De psycholoog mag in het algemeen alleen gegevens uit het dossier doorgeven aan anderen als de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld uw huisarts is uw toestemming vereist. Zowel voor de generalistische basis ggz (BGGZ) als ook voor de specialistische ggz (SGGZ), geldt de wettelijke verplichting tot het verstrekken van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens na afloop van de behandeling aan het DIS-Portal van de Nederlandse Zorgauthoriteit (DIS). DIS verzamelt de data van alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. ​ Indien u gewetensbezwaren heeft tegen de vermelding van uw diagnosegegevens in de specialistische ggz en/of bezwaren heeft tegen het aanleveren van de gegevens aan het DIS kunt u een door de NZA opgestelde privacyverklaring voor de BGGZ of privacyverklaring voor de SGGZ invullen. Deze verklaring dient dan voorafgaand aan de behandeling in de SGGZ te worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar om toch voor vergoeding na afloop van de behandeling in aanmerking te komen, dan wel zich in het dossier te bevinden om de gegevens over uw behandeling niet aan te leveren aan het DIS. ​ Digitale werkomgeving ​ Wij maken voor ons praktijkbeheer gebruik van het professionele softwarepakket genaamd: ZORGADMIN & ZORGDOMEIN . Optimale fysieke en elektronische beveiliging van uw gegevens en van deze externe werkomgeving zijn hiermee gegarandeerd. De berichtgeving over uw behandeling aan de verwijzers vindt met name elektronisch plaats. Binnen Zorgadmin & Zorgdomein is de koppeling met ZorgMail geïntegreerd, waarmee het mogelijk is om veilig te communiceren over uw behandeling met collega zorgverleners. Voor psychodiagnostiek, Tracking (begin-, tussen- en eindmeting) en het meten van cliënttevredenheid, maken wij gebruik van de internetapplicatie van respectievelijk Docusign en ZORGADMIN & ZORGDOMEIN. Door middel van het inloggen op de beveiligde website zult u voor aanvang van de behandeling gevraagd worden meerdere vragenlijsten in te vullen, op grond waarvan een voorlopig behandeladvies (POH-GGZ, BGGZ of SGGZ) gegenereerd zal worden. Op het moment waarop wij u definitief aannemen in onze praktijk en een dossier voor u aanmaken dan vragen wij u in het kader van bovengenoemde Tracking voorafgaand aan de behandeling een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal meerdere keren worden afgenomen om de voortgang in het therapieproces te monitoren. In het zogenaamde Bestuurlijk Akkoord over de toekomst van de ggz in 2013-2014 is afgesproken dat alle zorgaanbieders die werkzaam zijn in de tweedelijns ggz (dus instellingen maar ook vrijgevestigden) zicht geven op de doelmatigheid, effectiviteit, veiligheid en patiëntervaring van de door hen geleverde zorg. Hiermee is het aanleveren van de bovengenoemde gegevens aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) in de toekomst een verplichting geworden. Voor vrijgevestigden is het op dit moment nog niet mogelijk om deze gegevens aan te leveren aan de SBG aangezien de wijze van aanlevering nog vorm moet krijgen. SBG, de verschillende verenigingen (NIP, LVVP, LVE en NVVP) en Zorgverzekeraars Nederland zijn hierover op dit moment nog in gesprek. Vanaf het moment dat het aanleren van de gegevens wel mogelijk is, zullen wij ons hieraan houden en gaan wij er van uit dat ook uw gegevens met uw toestemming (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot een persoon) mogen worden aangeleverd, tenzij u hiertegen expliciet bezwaar aantekent. Toestemming ​ Tijdens het intakegesprek zullen wij u vragen om ons schriftelijk toestemming te geven om gegevens over u en uw behandeling (mondeling en/of schriftelijk) te rapporteren aan de verwijzend (huis)arts. Alleen met uw schriftelijke toestemming kan informatie bij vorige behandelaren worden opgevraagd of informatie over de behandeling in Praktijk Fennema & Zantema aan derden (zoals bijvoorbeeld bedrijfsartsen) worden verstrekt. Wij zullen u tijdens de intakefase vragen om de Toestemmingsverklaring voor het verstrekken van informatie aan de huisarts digitaal te ondertekenen. Als lid van de LVVP is de behandelaar binnen de (S)GGZ verplicht om een bepaald percentage van de (voor elke patiënt geschreven) indicatiestelling psychotherapie & behandelplan, te laten toetsen door collegae psychologen/psychotherapeuten. In het geval van Praktijk Fennema & Zantema betreft het een drietal collega's waarmee ook intervisie wordt gehouden. Dit betekent dat de indicatiestellingen & behandelplan nauwkeurig door hen wordt bestudeerd en wordt beoordeeld op een aantal criteria, zodat de kwaliteit ook in de zelfstandige praktijk kan worden gewaarborgd. Indien u hiertegen bezwaar heeft vragen wij u dit, voordat u uw akkoord geeft in de Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Praktijk Fennema & Zantema, aan te geven. De behandelaar die werkzaam is in de BGGZ en lid is van de LVVP, is verplicht om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten. ​ Bij aanvang van de behandeling zullen wij u vragen de Behandelingsovereenkomst en de Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Praktijk Fennema & Zantema digitaal te ondertekenen. Door deze Akkoordverklaring te ondertekenen en bij ons in te leveren verklaart u dat u akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden. De betalingsvoorwaarden, onze klachtenregeling en dit privacy-beleid maken integraal deel uit van deze akkoordverklaring. Wij verwijzen u in dit betreffende document naar de teksten op deze website die hier betrekking op hebben. Daarnaast zullen wij u vragen de Toestemmingsverklaring in te vullen met betrekking tot het hebben van contact met uw huisarts. Dit betekent dat wij de huisarts schriftelijk informeren over de gestelde diagnose en over het plan van aanpak. In sommige situaties is het van belang om mondeling te kunnen overleggen met uw huisarts. Indien u de toestemming voor het contact met de huisarts ondertekent dan gaan wij er van uit dat u ook hiermee instemt. ​ Overige bepalingen Ook de communicatie tussen u en ons die per (beveiligde) mail plaats vindt en waarbij geen handtekeningen zijn vermeld, wordt verstaan onder schriftelijk. Digitale invulling en verzending van bovengenoemde documenten per mail, geldt derhalve ook als ondertekening.
 • Disclaimer
  Wij hebben geprobeerd om u met deze website zo goed mogelijk te informeren over tal van zaken die voor u als cliënt in deze vrijgevestigde praktijk voor psychologische zorg van belang zijn. Dit betekent dat wij ons uiterste best doen om u op deze website juiste en actuele informatie te (blijven) bieden. Toch kan het voorkomen dat informatie op deze website fouten bevat en/of niet meer klopt, hoe vervelend wij dit ook vinden. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website. De informatie op deze website dient u te beschouwen zoals deze bedoeld is: namelijk als bron van informatie en niet als vervanging van een consult. In geval van lichamelijke klachten of in geval van een crisissituatie adviseren wij u te allen tijde uw huisarts of buiten kantooruren de Huisartsenpost te consulteren.
 • Klachtenregeling
  Waar mensen met elkaar werken kunnen misverstanden ontstaan en kunnen fouten worden gemaakt. Hoewel onze behandelaars in hun behandeling voortdurend streven naar kwaliteit in de zorg, waarbij uw belang centraal staat, kan het voor komen dat u niet tevreden bent over de behandeling. Wij zouden u willen vragen om dit in eerste instantie met ons zelf te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u zich in dit geval gehoord voelt. Indien het bovenstaande niet het geval is, dan kunt u met uw klacht naar een van de klachtenfunctionarissen van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (de LVVP) waar onze behandelaars lid van zijn. Aangezien het voor vrijgevestigde zorgprofessionals onmogelijk is om een eigen klachtenfunctionaris te hebben heeft de LVVP een aantal klachtenfunctionarissen aangesteld waar wij als leden een beroep op kunnen doen om daarmee te voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) die vanaf 1 januari 2017 van kracht werd. Zie ook de volgende link naar de klachtenregeling van de LVVP. U hebt ook de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken die een bindende uitspraak zal doen in dit geval. LVVP-leden zijn collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De klachtenfunctionarissen kunnen evenals de Geschillencommissie geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen. In het kader van de Wet BIG vallen gezondheidszorgpsychologen en klinisch psychologen namelijk onder het tuchtrecht.
 • Relevante wetgeving
  Voor de beroepsuitoefening van vrijgevestigde (klinisch) psychologen zijn de volgende wetten van belang die de kwaliteit van de beroepsuitoefening waarborgen. 1. De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) Om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen en om cliënten te beschermen tegen onzorgvuldig handelen van de beroepsuitoefenaar is de Wet BIG (inclusief Besluit Psychotherapeut en Besluit Gezondheidszorgpsycholoog) opgesteld. Onder de wet BIG vallen acht beroepen, waaronder het basisberoep gezondheidszorgpsycholoog en het basisberoep psychotherapeut. Voor deze beroepen zijn de opleidingseisen wettelijk vastgelegd waardoor de opleidingstitel beschermd is. Alleen diegenen die deze opleiding hebben afgerond kunnen worden ingeschreven in het openbare BIG-register. BIG- geregistreerde gezondheidszorgpsychologen die bijzondere deskundigheid hebben verkregen door het volgen van een nadere (specialisten)opleiding en daardoor ingeschreven staan in het specialistenregister van de beroepsvereniging mogen de wettelijk erkende specialistentitel klinisch psycholoog voeren. In de Wet BIG is ook het tuchtrecht voor de gezondheidszorg geregeld als middel voor behoud en verbetering van de kwaliteit van de zorg. 2. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (de WGBO) De hulpverlener die u behandelt, heeft op grond van de WGBO een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. In de WGBO worden ondermeer het recht van de patiënt op informatie en inzage in het dossier geregeld. Maar ook de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener en de plicht om deugdelijke verslaglegging te verzorgen, worden bijvoorbeeld in de WGBO geformuleerd. Zowel de zorgverlener als de patiënt horen zich te houden aan deze wet die bijdraagt tot een goede kwaliteit van zorg. 3. De Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en geldt in de hele Europese Unie. De voorganger; de Wpb kwam daarmee te vervallen. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten waardoor mensen meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. In de AVG staat een speciaal artikel over "toestemming" en de voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming van mensen te krijgen om persoonsgegevens te verwerken. Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG ook een aantal aanvullende rechten zoals het recht op vergetelheid en het recht op dataportabiliteit. 4. De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De Wkkgz trad op 1 januari 2016 in werking en verving de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De Wkkgz regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om 'goede' zorg te bieden. Een van de onderdelen van de Wkkgz is de klachten- en geschillenregeling waaraan zorgaanbieders met ingang van 1 januari 2017 moeten voldoen. 5. De Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) De Wbsn-z regelt het voor zorgaanbieders verplichte gebruik van het burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een uniek identificerend nummer dat iedereen krijgt die in een Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven. Met het BSN kunnen persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar binnen overheidsorganisaties en tussen overheid en burgers worden uitgewisseld. Het BSN wordt door zorgaanbieders gebruikt bij het vastleggen en uitwisselen van persoonsgegevens van cliënten in het kader van: het verlenen van zorg, de indicatiestelling van zorg en de verzekering van de zorg. Het begrip zorg is daarbij ruim gedefinieerd en omvat zowel de wettelijk verzekerde als aanvullend verzekerde zorg. De regels omtrent dit gebruik in de zorgsector zijn vastgelegd in de Wbsn-z . De Wbsn-z heeft ten doel de kwaliteit van de zorgverlening door een betrouwbare gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Vanaf 1 juni 2009 zijn zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht om het BSN van hun cliënten vast te leggen in hun administratie en te gebruiken bij de onderlinge (elektronische en niet-elektronische) gegevensuitwisseling. Om te kunnen garanderen dat het juiste BSN aan de juiste persoon wordt gekoppeld moet de identiteit van de cliënt worden vastgesteld. Daarnaast moet het BSN van de cliënt worden opgevraagd of geverifieerd Dit laatste is niet nodig als het BSN is verkregen van iemand die het BSN al heeft opgevraagd of geverifieerd. 6. De Zorgverzekeringswet (Zvw) m.b.t. het Kwaliteitsstatuut en de verplichting aanleveren ROM-data De zogenaamde Ziekenfondswet werd in 2006 vervangen door de Zorgverzekeringswet waardoor het onderscheid tuusen ziekenfonds verzekerden en particulier verzekerden verviel. In deze wet werd onder andere opgenomen dat iedere burger verplicht een basisverzekering af dient te sluiten. Het hele zorgstelsel dat hieraan ten grondslag ligt had ten doel de marktwerking in de zorg te bevorderen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de uitvoering van de Zvw door de zorgverzekeraars. Vanaf 1 januari 2017 werd in de Zvw opgenomen dat alle aanbieders van ggz conform het Model Kwaliteitsstatuut ggz verplicht een kwaliteitsstatuut moeten hebben. Dit geldt zowel voor vrijgevestigden als voor instellingen die curatieve ggz verlenen.In het Model (dat opgesteld werd door zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen binnen de ggz en zorgverzekeraars) wordt precies aangegeven wat zorgaanbieders allemaal moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zvw. Het kwaliteitsstatuut dient transparant en toetsbaar te zijn en draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional binnen een professioneel en kwalitatief veratwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van onze behandelaars is te raadplegen op onze website en op te vragen via info@fennemazantema.nl.
 • Beroepscode NIP & LVVP
  De Beroepscode voor psychologen van het NIP Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van psychologen die onder andere zorg draagt voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Het NIP heeft voor haar leden een Beroepscode voor psychologen opgesteld, waarin eisen, richtlijnen en gedragsregels betreffende het beroepsmatig handelen staan omschreven. Van psychologen die lid zijn van het NIP (of een NIP-registratie hebben ) wordt vereist dat zij zich houden aan deze beroepscode die gebaseerd is op de basisprincipes: integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Cliënten zijn hierdoor beschermd tegen eventueel onzorgvuldig handelen van de psycholoog. De Beroepscode voor psychotherapeuten van de LVVP De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten ( LVVP) is de beroepsvereniging van vrijgevestigde: gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro) psychologen. De LVVP heeft ten doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen. De LVVP kent dus net als het NIP een Beroepscode voor psychotherapeuten die van belang is voor het voeren van een eigen ggz- praktijk en die gebaseerd is op de belangrijkste wet- en regelgeving. De Beroepscodes zijn zowel een leidraad voor het beroepsmatig handelen, als een bron van informatie over wat wel en niet verwacht mag worden van de psycholoog en ten slotte ook een maatstaf om het handelen van de psycholoog/psychotherapeut te kunnen toetsten in geval er een klacht tegen hem of haar is ingediend.
 • Kosten en vergoeding Basis en Specialistische GGZ
  Contracten met zorgverzekeraars in 2024 Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2024 een contract afgesloten voor de Basis en Specialistische GGZ: Achmea Achmea is op dit moment marktleider met bijna 5 miljoen verzekerden. Hieronder vind je de verzekeraars, labels en volmachten die zijn verbonden aan het concern: Naam De Friesland Zorgverzekeraar FBTO Interpolis De christelijke ZieZo Zilveren Kruis Menzis Menzis heeft 1,8 miljoen verzekerden die zijn ondergebracht bij één van de onderstaande merken: Naam Anderzorg Hema Menzis VinkVink Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico Voor een behandeling in de BGGZ is geen eigen bijdrage verschuldigd. Het wettelijk verplichte eigen risico (dan wel het vrijwillig verhoogde eigen risico) is wel van toepassing voor iedereen vanaf 18 jaar en zal door de zorgverzekeraar in mindering worden gebracht op de vergoeding van de behandeling. In 2024 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,- per persoon per kalenderjaar. Binnen de SGGZ werken wij ook samen met onze partnerinstellingen voor behandeling. In deze folder van de LVVP leest u meer informatie over een behandeling bij een vrijgevestigde psycholoog. In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de GGZ kan het voorkomen dat wij u niet meer in behandeling kunnen nemen vanwege de zorgverzekeraar die u heeft. In dit geval zullen zij contact opnemen met uw verwijzer en met een ander verwijsvoorstel komen. No-show Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ruim van tevoren aan te geven. Indien de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt via praktijk@fennemazantema.nl, een mail naar de betreffende behandelaar, of niet wordt nagekomen, wordt een bedrag van € 50,- bij u in rekening gebracht. Deze niet nagekomen behandelingen (no-show) worden namelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed. Overmachtsituaties zijn altijd bespreekbaar. Verzekerd via het basispakket van uw zorgverzekering Vanaf januari 2006 bestaat de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. Het afsluiten van een basisverzekering is wettelijk verplicht. Vanaf 1 januari 2014 werd de zogenaamde Generalistische Basis GGZ (BGGZ) ingevoerd. De grondgedachte van de hele stelselwijziging van de GGZ is dat er in Nederland vaak onnodig zware en dure zorg wordt verleend. Om deze reden dient een deel van de Specialistische GGZ (SGGZ) te worden overgeheveld naar de BGGZ, wordt een deel van de behandelingen die voorheen onder de zogenaamde eerstelijnspsychologische zorg vielen overgeheveld naar de huisarts die wordt ondersteund door de betreffende Praktijk Ondersteuner (POH-GGZ) en wordt een deel van de huisartsenzorg vervangen door zelfzorg. De versterking van de poortwachtersfunctie van de huisarts brengt met zich mee dat de huisarts moet bepalen of een patiënt kan worden behandeld in de huisartsenzorg, dan wel moet worden verwezen naar de BGGZ of de SGGZ. Een vergoeding vanuit het basispakket vindt alleen plaats indien er sprake is van zo'n verwijzing. Vergoeding via een werkgevers of reintegratietraject De vergoeding van een werkgeverstraject in de GGZ kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het soort behandeling dat nodig is, en de specifieke afspraken tussen de werkgever en de zorgverlener of verzekeraar. Verzekering en Werkgeversafspraken: Sommige werkgevers bieden een vergoeding voor GGZ-behandeling als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Dit kan rechtstreeks via je werkgever gebeuren of via een aanvullende zorgverzekering die de werkgever aanbiedt. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden of de afspraken met betrekking tot vergoedingen te controleren. Verwijzing door de Bedrijfsarts: In veel gevallen moet een werknemer eerst worden doorverwezen naar GGZ-behandeling door een bedrijfsarts of een andere medische professional die verbonden is aan het bedrijf. Deze verwijzing kan deel uitmaken van het proces om in aanmerking te komen voor vergoeding door de werkgever. Behandelplan en Goedkeuring: Nadat de verwijzing is gedaan, kan de werknemer een behandelplan opstellen in overleg met een van onze behandelaren. Dit behandelplan kan worden voorgelegd aan de werkgever of de verzekeraar voor goedkeuring en vergoeding. Facturering en Vergoeding: Zodra de behandeling is gestart, zullen wij de kosten in rekening brengen bij de werkgever of de verzekeraar, afhankelijk van de afspraken. Deze kosten kunnen worden vergoed volgens een vastgestelde tariefstructuur of op basis van individuele afspraken. Het is aan te raden om specifieke vragen over vergoedingen en procedures voor een behandeling rechtstreeks met de HR-afdeling van je werkgever of met de zorgverzekeraar te bespreken. Zo kunnen zij je voorzien van de meest accurate informatie die relevant is voor jouw situatie. Nieuwe financiering van behandeling in de GGZ Met de invoering van het nieuwe Zorprestatiemodel per 1 januari 2022 is er vanaf 1 januari 2022 een nieuwe manier van financiering van de geestelijke gezondheidszorg (en de forensische zorg). Dit betekent dat alle lopende behandelingen op 31 december 2021 puur administratief werden afgesloten. Het Zorprestatiemodel gaat de bekostiging van de prestaties voor de basis-ggz, DBC's en ZZP's vervangen. Inherent aan het ontwerp van dit model is het feit dat een patiënt wier behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt helaas 2 keer het eigen risico betaalt. Een maal tijdens het startjaar van de behandeling en daarna (indien de behandeling nog niet is afgerond) ook het eigen risico van het volgende jaar waarin de therapie nog door loopt. Dit is zowel het geval bij de invoering van het Zorgprestatiemodel als ook structureel de komende jaren. Hoewel de Beroepsvereninging LVVP meerdere keren heeft aangedrongen op aanpassing van dit structurele gegeven, is hier tot op heden geen gehoor aan gegeven. De oorzaak van deze situatie is gelegen in het feit dat bij de nieuwe bekostiging gewerkt wordt met losse prestaties in de vorm van consulten in plaats van één langer lopende prestatie zoals in de BGGZ met een bepaald product en in de de Gespecialiseerde GGZ met een DBC. Deze consulten zullen (zodra dit mogelijk is) per maand worden gefactureerd naar uw zorgverzekeraar. Hoe lang een behandeling zal gaan duren en daarmee ook hoeveel consulten in rekening zullen worden gebracht zal afhangen van de zogenaamde zorgvraagtypering. Deze zorgvraagtypering is bedoeld om de zorgbehoefte van de cliënt transparant te maken en geeft een beeld van de zorgzwaarte en inzet van de zorg. Deze wordt naast de diagnose ook meegestuurd in de facturatie naar de zorgverzekeraar, maar zonder dat de privacy van de cliënt in het geding komt. De zorgvraagtypering is een combinatie van 21 zorgclusters in combinatie met diagnosehoofdgroepen uit DSM 5. Een voorbeeld van een zorgcluster is ‘psychische aandoening met lichte problematiek’, de voornaamste diagnosehoofdgroepen daarbij zijn depressie en angst. De vragenlijst die door de behandelaar samen met u zal worden ingevuld is leidend voor deze zorgzwaartetypering. Het tarief dat in rekening wordt gebracht hangt van een aantal factoren af. Allereerst de setting waarin de zorg is geleverd. Bijvoorbeeld, of de zorg in een ambulante setting of binnen een kliniek wordt aangeboden. Ten tweede is het beroep van de zorgprofessional bepalend. Het tarief dat in de BGGZ door de gezondheidszorgpsycholoog gedeclareerd wordt is bijvoorbeeld lager dan in de SGGZ door de klinisch psycholoog gedeclareerd zal worden. En ten derde de soort en de duur van het betreffende consult. Binnen de consulten wordt er namelijk onderscheid gemaakt tussen een consult voor diagnostiek, voor behandeling en voor groepsconsulten. Daarnaast bepaalt de duur van de sessie de hoogte van het tarief. Hierbij geldt dat geplande tijd gefactureerd zal gaan worden. Dit wordt ook wel planning is realisatie genoemd. Daarnaast kent het zorgprestatiemodel een aantal prestaties die als toeslag op de geleverde zorg kunnen worden geregistreerd.
 • Kwalificatie en registratie
  Gezondheidszorgpsycholoog Een gezondheidszorgpsycholoog (gz-psycholoog) behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. In Nederland zijn er ongeveer 12.500 gezondheidszorgpsychologen, die in alle sectoren van de gezondheidszorg werkzaam zijn. De hoofdtaken van de gz-psycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Hierbij wordt psychologische kennis en ervaring toegepast. Een mogelijk onderdeel bij de behandeling is de toepassing van psychotherapeutische deeltechnieken bij lichte problematiek die door middel van een beperkt aantal zittingen te behandelen is. De tweejarige postdoctorale beroepsopleiding tot gz- psycholoog is alleen toegankelijk voor kandidaten die een masterdiploma Psychologie, Pedagogische Wetenschappen of Gezondheidswetenschappen hebben. Erkende gezondheidszorgpsychologen zijn ingeschreven in het overheidsregister van de basisberoepen, zoals vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Iedereen kan dit register: het BIG- register raadplegen. Een BIG-registratie is vijf jaar geldig, waarna de psycholoog zich dient te herregistreren. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Klinisch psycholoog De klinisch psycholoog, die per definitie ook psychotherapeut is, is gespecialiseerd in het diagnosticeren en psychotherapeutisch behandelen van cliënten met ernstige en complexe psychopathologische problematiek. Hierdoor is de klinisch psycholoog vooral te vinden in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg al dan niet in combinatie met een eigen praktijk. Er zijn ongeveer 2250 klinisch psychologen in Nederland. De klinisch psycholoog is erkend als een van de twee specialismen van het basisberoep van gezondheidszorgpsycholoog. Het andere specialisme is de klinisch neuropsycholoog. Klinisch psychologen zijn ingeschreven in het BIG-specialistenregister. Dit BIG-register klinisch psychologen is openbaar en vermeldt het basisberoep, het specialisme en de mogelijke bevoegdheidsbeperkingen. Het register wordt gehouden door de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog (RSG) van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGZPt). De vierjarige specialisatieopleiding tot klinisch psycholoog is alleen toegankelijk voor gezondheidszorgpsychologen en is een combinatie van praktijk (werken onder supervisie) en theorie (cursorisch onderwijs). De opleiding omvat in totaal dus tien jaar: vier jaar universiteit, twee jaar opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en vervolgens vier jaar specialistenopleiding. De BIG-geregistreerde klinisch psycholoog dient zich elke vijf jaar te herregistreren. Cognitief gedragstherapeut VGCt Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. In het kort gezegd komt dit erop neer dat zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt als ook het doen en laten worden beïnvloed. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie effectief is voor de behandeling van bijvoorbeeld angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen, psychoses en verslavingen. Om deze reden wordt CGt in de Multidisciplinaire Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van mensen met psychische stoornissen dan ook vaak aangemerkt als eerste keus voor psychologische behandeling. De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie is de wetenschappelijke vak- en beroepsvereniging voor cognitief gedragstherapeuten en cognitief gedragstherapeutisch werkers in Nederland. De vereniging behartigt de wetenschappelijke en maatschappelijke belangen van haar 3500 leden. De professional die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de VGCt (sinds mei 2010 als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® aangeduid) is volgens de VGCt de enige die bekwaam is in het uitoefenen van cognitieve gedragstherapie. De titel kan gezien worden als secundaire registratie bovenop een basisregistratie als gezondheidszorgpsycholoog in het BIG- Register. Het is geen beroepskwalificatie. Om opgenomen te kunnen worden in het kwaliteitsregister, dient men een masterdiploma te hebben in de sociale wetenschappen of de geneeskunde, waarna de leerroute gevolgd kan worden. Deze route bestaat uit een combinatie van werkervaring, cursorisch onderwijs en reflectieprocessen in intervisie en leertherapie. Ook de VGCt kent een herregistratieregeling na vijf jaar. EMDR practitioner Europe De opleiding waarin men leert EMDR verantwoord te kunnen uitvoeren bestaat uit twee niveaus, namelijk een basis- en een vervolgtraining. Beide trainingen bestaan uit een aantal opleidingsdagen, waarna een competentiegestuurd supervisietraject gevolgd kan worden. EMDR Europe practitioner is een titel die in Europees verband wordt toegekend aan mensen van wie is vastgesteld dat zij in staat zijn EMDR in alle facetten te beheersen. EMDR Europe practitioners hebben een erkende EMDR basis- en vervolgtraining gevolgd, ruime werkervaring, en door middel van supervisie aangetoond dat het geleerde op de juiste wijze in praktijk wordt gebracht. Ook de registratie tot EMDR practitioner Europe heeft een geldigheidsduur van vijf jaar waarna een herregistratietraject kan volgen. De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere hulpverlener is verplicht om deze meldcode huiselijk geweld te volgen. Meer informatie hierover vindt u op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
 • Intake en indicatiestelling
  In geval van crisis verzoeken wij u om zich niet bij ons aan te melden en om uw verwijzer u naar een andere instelling te laten verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat u dan te bieden wat u nodig heeft en wij kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om! Tijdens ons eerste contact over uw aanmelding werden uw gegevens genoteerd om het aanmeldformulier voor u klaar te kunnen zetten. Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat er nog géén sprake is van een behandelingsovereenkomst op het moment dat wij deze vragenlijsten voor u klaar zetten en evenmin vanaf het moment waarop u de vragenlijsten geheel hebt ingevuld. Wij bepalen pas ná het bestuderen van deze uitslagen of wij u in behandeling kunnen nemen. Tot dit moment blijft uw verwijzer verantwoordelijk. Na de (voorlopige) uitslagen van de bovengenoemde screening zal één van beide hulpverleners contact met u opnemen om de (voorlopige) resultaten te bespreken en om eventueel een afspraak voor een intakegesprek met u in te plannen. Vanaf het moment dat wij u inplannen voor een eerste intakegesprek gaan wij er pas van uit dat er sprake is van een formele behandelrelatie. Bij het maken van de afspraak voor het eerste intakegesprek verwezen wij u al naar onze website zodat u zich alvast op onze werkwijze en op de praktische praktijkzaken kon oriënteren. In het eerste gesprek, dat ook wel intakegesprek wordt genoemd, zal worden ingaan op de eventuele vragen die u hierover heeft. Wij zullen u ook vragen digitaal de Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Fennema & Zantema te ondertekenen en schriftelijk toestemming te geven voor berichtgeving aan en overleg met de huisarts of verwijzer. Ook vragen wij u de behandelingsovereenkomst te ondertekenen. De intake zelf bestaat uit één of meer gesprekken waarin wij praten over uw zorgvraag en over uw wensen en verwachtingen van de therapie. De aard en de ernst van de problematiek en de achtergrond van uw klachten worden geïnventariseerd. Er zal ook worden stil gestaan bij uw huidige situatie, uw werk en hobby’s, relaties en uw levensloop. Uw mogelijkheden en beperkingen zullen in kaart worden gebracht evenals de te kiezen behandelmethode. Als aanvulling op het gesprekscontact kan ook diagnostisch onderzoek plaats vinden. Deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld zicht geven op uw klachten, uw gedrag, uw emotioneel welbevinden, maar ook op uw copingstijl en persoonlijkheid. Sommige vragenlijsten zullen aan het begin, eventueel tussentijds en na afloop van de behandeling worden afgenomen om de effectiviteit van de behandeling te kunnen meten (Routine Outcome Monitoring). De huisarts heeft al een inschatting gemaakt welke behandeling geïndiceerd leek te zijn, op basis van de volgende criteria: de DSM benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten, als leidraad. Indien naar mening van de behandelaar blijkt dat de verwijzing niet passend was gezien de aard van de problematiek, zal eventueel (met uw toestemming) ook contact worden opgenomen met de betreffende arts die u heeft verwezen. Voor een behandeling in de BGGZ is de intakefase kort, dat wil zeggen 1 gesprek van dikwijls 60 minuten. In de SGGZ (psychotherapie) neemt de intakefase vaak meerdere (diagnostiek) sessies in beslag, ook om een inschatting te maken van uw incasseringsvermogen en uw persoonlijke omstandigheden. Een therapie kan immers sterke emoties oproepen. Het is daarom belangrijk om te beoordelen of therapie, en zo ja welke specifieke vorm, voor u een passende vorm van hulp is. De intakefase wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin bespreken we de diagnose (die wordt vastgesteld en vastgelegd volgens de DSM-5 classificatie) en hoe uw klachten in het licht van deze diagnose te verklaren zijn. Ook wordt bepaald of er wel of geen behandeling zal volgen of dat een verwijzing naar derden plaats dient te vinden. Wanneer u instemt met de behandeling zal een individueel behandelplan gemaakt worden, waarin de behandeldoelen zo duidelijk, concreet en haalbaar mogelijk worden beschreven. Dit behandelplan zal met u worden doorgenomen en tussentijds worden geëvalueerd. Het behandelplan kan gedurende de behandeling worden aangevuld of gewijzigd. Als lid van de LVVP is een behandelaar binnen de BGGZ en de SGGZ verplicht om een aantal van de indicatiestellingen & behandelplannen te laten toetsen door collegae psychologen/psychotherapeuten die elkaar ook in intervisieverband regelmatig spreken. Een behandelaar die werkzaam is in de GGZ en lid is van de LVVP, is verplicht om deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten met vakgenoten.
 • De inhoud van de behandelingen
  CGt Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een geïntegreerde behandeling die is voortgekomen uit de gedragstherapie en de cognitieve therapie. In de gedragstherapie staat het gedrag van de patiënt centraal en de invloed van dit gedrag op het gevoelsleven. In cognitieve therapie staat het denken van de cliënt centraal en de invloed van dit denken op het gevoel en het gedrag. In cognitieve gedragstherapie ligt de nadruk soms meer op het inventariseren en wijzigen van de (negatieve) manier van denken en interpreteren van de cliënt en soms meer op het in kaart brengen van het problematische gedrag en de omstandigheden waarin dit gedrag voor komt. Soms wordt gelijktijdig aan deze aspecten gewerkt. CGt is een vorm van psychotherapie die klacht- of probleemgericht is en met name over zaken gaat waar u nu problemen mee heeft en minder gaat over problemen die in uw verleden speelden. Er wordt dikwijls gewerkt met huiswerkopdrachten en tijdens de sessies oefenen therapeut en patiënt samen nieuw (denk) gedrag. In de praktijk nemen de meeste cognitieve therapieën tussen de tien en vijfentwintig sessies in beslag. De relatie met de therapeut wordt in CGt gekenmerkt door openheid en gelijkwaardigheid. De houding van de therapeut is concreet en direct te noemen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie effectief is voor de behandeling van bijvoorbeeld angststoornissen, depressieve stoornissen, eetstoornissen, verslavingen en voor sommige persoonlijkheidsstoornissen. Om deze reden wordt CGt in de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van mensen met psychische stoornissen dan ook vaak aangemerkt als eerste keus voor psychologische behandeling. Cognitieve gedragstherapie staat daarnaast op het zogenaamde Dynamisch overzicht van psychologische interventies die voldoen aan de stand van de wetenschapDynamisch overzicht van psychologische interventies die voldoen aan de stand van de wetenschap. Behalve van cognitief gedragstheapeutisch technieken wordt binnen Praktijk Fennema & Zantema zowel binnen de BGGZ als binnen de SGGZ veelvuldig gebruik gemaakt van e-Health programma's. Wij kiezen onder andere programma's van onze Pijnmodules, ACT Guide, Therapieland en Reducept als een welkome aanvulling op hun behandeling. De programma's die wij voor cliënten klaarzetten zijn vormen van laagdrempelige en toegankelijke zorg. EMDR Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Al hoewel EMDR al meer 25 jaar bestaat, is deze therapie vooral de laatste jaren verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. Wanneer kan EMDR worden gebruikt? Alhoewel EMDR voornamelijk wordt ingezet voor de behandeling van mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis en andere traumagerelateerde angstklachten, is het toepassingsgebied tegenwoordig veel breder. Ook bij andere angststoornissen, depressie, chronische pijn, eetstoornissen, verslavingen en psychose blijkt EMDR effectief te kunnen zijn. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer. In het intakegesprek zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van de klachten. Hieruit kan vaak al worden geconcludeerd of EMDR een onderdeel kan zijn van de therapie. Soms blijkt pas later tijdens het therapieproces dat EMDR een goede aanvulling kan zijn op het gesprekscontact. Ook dan kunnen één of meerdere sessies EMDR therapie worden ingezet. EMDR werkt vaak snel, maar het kan ook als intensief worden ervaren. Daarom zal ter voorbereiding goede uitleg worden gegeven over hoe EMDR werkt en wat iemand kan verwachten van de sessie zelf en wat er de dagen daarna kan optreden. Ook zullen handvatten worden geven over hoe om te gaan met emoties die eventueel na de zitting opkomen. Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken. Soms komen er nieuwe beelden of gevoelens naar boven en zijn mensen erg moe, maar na drie dagen is dit vaak voorbij. Hoe werkt EMDR? Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen (en andere afleiding) ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Een traumatische herinnering die erg levendig en intens is in gedachten nemen, kost betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar de afleiding in de vorm van het volgen van lampjes of het volgen van de vingers van de therapeut, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de akeligheid van de herinnering en zal de lading van deze nare herinneringen steeds verder afnemen en zal een nieuwe betekenisgeving ontstaan. Mensen beschrijven vaak dat ze nog wel kunnen terugdenken aan de herinnering, maar dan zonder de emotionele lading er nog bij te voelen. Voor sommige mensen is het zelfs zo dat ze de herinnering helemaal niet meer voor zich kunnen halen of alleen nog een vaag of wazig beeld voor zich zien. Op de website www.emdr.nl kunt u uitgebreidere informatie vinden en op You Tube zijn ook veel filmpjes te zien, die een goed beeld geven van hoe een sessie eruit zou kunnen zien. ACT Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van therapie die zich richt op het vergroten van je vermogen om op een flexibele manier om te gaan met de uitdagingen van het leven. Tijdens ACT leer je om moeilijke gedachten en gevoelens te accepteren, en tegelijkertijd stappen te zetten die in lijn zijn met wat voor jou echt belangrijk is. Het gaat erom om bewust te zijn van het huidige moment, zonder te worden overweldigd door negatieve gedachten. Samen met de therapeut ontwikkel je mindfulness-vaardigheden, leer je jezelf los te maken van belemmerende gedachten, en ontdek je manieren om te handelen in overeenstemming met je eigen waarden. Het uiteindelijke doel is om een rijk en betekenisvol leven te leiden, zelfs te midden van moeilijkheden. Mindfulness Mindfulness is een behandeling die draait om bewuste aandacht in het moment, zonder te oordelen. Tijdens de behandeling leer je je te concentreren op het nu en bewust te zijn van gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit gebeurt vaak door meditatie- en ademhalingsoefeningen, waarbij je leert gedachten op te merken zonder erin vast te zitten. Door regelmatige mindfulness-oefeningen krijg je meer inzicht in je eigen gedachten en emoties, wat kan leiden tot betere stressbeheersing en vermindering van angst. De behandeling omvat ook het toepassen van mindfulness in het dagelijks leven. Je leert met aandacht aanwezig te zijn bij alledaagse activiteiten, zoals eten of wandelen. Deze bewuste aanpak kan helpen om automatische reacties op stress te verminderen en je algehele emotionele veerkracht te verbeteren. Door je te richten op het huidige moment en een niet-oordelende houding aan te nemen, kan mindfulness een waardevolle toevoeging zijn bij het omgaan met verschillende psychische en emotionele uitdagingen.
 • Voor verwijzers
  In geval van crisis verzoeken wij u om uw patiënt niet bij ons aan te melden maar naar een andere instelling te verwijzen. Wij hebben immers géén crisidienst, zijn als zefstandig gevestigden niet in staat uw patiënt dan te bieden wat deze nodig heeft en wij kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om! Verwijsbrief Indien u een patiënt naar Praktijk Fennema & Zantema verwijst voor behandeling in de generalistische basis ggz (BGGZ) of voor psychotherapeutische behandeling in de specialistische ggz (SGGZ) dan heeft de patiënt in beide gevallen een door u ondertekende, schriftelijke verwijzing nodig, waarop u aangeeft van welke psychische stoornis naar uw mening sprake zou kunnen zijn en naar welk echelon u verwijst. Op de verwijskaart dienen een aantal gegevens te worden vermeld: de persoonsgegevens en verzekeringsgegevens van de patiënt, de datum waarop u de patiënt verwees, uw persoonlijke AGB code, uw naam, functie en tot slot uw praktijkadresgegevens. De zorgverzekeraars behouden zich namelijk het recht voor om ggz-aanbieders steekproefsgewijs te controleren en vergoeding uit te sluiten indien aan één van bovengenoemde eisen niet is voldaan. Basis ggz of psychotherapie Op grond van vijf criteria kunt u bepalen of de patiënt moet worden verwezen voor behandeling in de generalistische of de specialistische ggz: de DSM-benoemde stoornis, de ernst van de problematiek, het risico, de complexiteit en het beloop van de klachten. Lichte tot matig ernstige, niet complexe problematiek, met een lichte tot matige invloed op het functioneren kan over het algemeen in de basis ggz worden behandeld. In de andere gevallen is verwijzing voor psychotherapie meer geïndiceerd. In de praktijk verlenen alle behandelaars (mede gezien de eis een deel van de specialistische behandelingen te substitueren naar de BGGZ) gecontracteerde BGGZ. In de BGGZ mogen onder andere de GZ-psycholoog, de klinisch psycholoog, de psychotherapeut en de psychiater werkzaam zijn. In de SGGZ mogen alleen de klinisch psycholoog, de psychiater en de psychotherapeut zelfstandig hoofdbehandelaar zijn. In de praktijk wordt gecontracteerde SGGZ dan ook alleen geleverd door onze behandelaars die hiertoe bevoegd zijn bij een van onze zorgpartners. De behandelaar zal na verwijzing bepalen voor welk product de patiënt in de BGGZ, dan wel voor welke psychotherapeutische behandeling (conform de Multidisciplinaire Richtlijnen GGZ) de patiënt in de SGGZ, in aanmerking komt. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te onderbouwen zullen wij alle naar ons verwezen patiënten eerst een screeningsintrsument te laten invullen, om te bepalen of uw patiënt ook daadwerkelijk door ons in behandeling kan worden genomen. Tot de interpretatie van deze (voorlopige) uitslagen is er nog géén sprake van een behandelrelatie met uw patiënt en zijn wij nog niet verantwoordelijk in geval er zich een crisisituatie zou voordoen. Pas vanaf het moment dat wij een intakegesprek met de patiënt inplannen is er sprake van een formele behandelrelatie. Niet verwijzen In geval van (te verwachten) ernstige ontregeling verzoeken wij u, zoals gezegd, de patiënt naar een ggz-instelling of psychiater door te verwijzen. Dit kan het geval zijn bij patiënten die een acute crisis, of psychose doormaken of medicatie gebruiken die niet in de huisartspraktijk kan worden voorgeschreven. Niet verzekerde zorg Volgens het College van Zorgverzekeringen (CVZ) vallen psychische klachten niet meer onder de geneeskundige ggz. Deze is immers gericht op het behandelen van psychische stoornissen/aandoeningen of op het herstel of voorkomen van verergering van psychische stoornissen. De behandeling van psychische klachten zoals aanpassingsstoornissen, overspanning (surmenage) en burn-out maar ook relatieproblematiek werd uitgesloten van vergoeding en valt, net als de behandeling van sommige seksuele stoornissen en de behandeling van enkelvoudige fobieën en rouwproblematiek, onder de huisartsenzorg. Slaapstoornissen en stoornissen die het gevolg zijn van een somatische aandoening horen of te worden behandeld in de huisartspraktijk of in de medisch-specialistische zorg. Elektronische aanmelding/gegevens uitwisselen U kunt uw patiënten ook elektronisch verwijzen via Zorgdomein. Wij maken voor de berichtgeving aan verwijzers gebruik van Gmail en de veilige e-mail communicatie binnen de besloten omgeving van ZorgMail. In het adresboek van Zorgmail kunt u de benodigde accountgegevens vinden onder de naam Fennema & Zantema. Contracten met zorgverzekeraars in 2024 Met de volgende zorgverzekeraars werd voor 2024 een contract afgesloten voor de BGGZ: De Friesland, Zilveren Kruis, Achmea, FBTO, Interpolis, Menzis, anderzorg, HEMA, PMA en Ink Ink. Let op, je betaalt wel eigen risico. Voor behandelingen in de SGGZ verwijzen wij u door naar onze partnerinstelling voor behandeling. In verband met de door de zorgverzekeraars vastgestelde zorgkostenplafonds in de BGGZ en de SGGZ en de contractuele beperkingen t.a.v. de volumes aan producten in de BGGZ en aan de behandeling van bepaalde hoofddiagnosegroepen in de SGGZ, kan het voorkomen dat patiënten van bepaalde zorgverzekeraars op een gegeven moment niet door ons in behandeling kunnen worden genomen. Wij zullen dit vanzelfsprekend op dat moment aan u doorgeven en een ander verwijsvoorstel doen.
 • Samenwerkingspartners
  Efficiënte zorg in de regio In het kader van efficiënte zorg die dicht bij de patiënt en rondom de patiënt kan worden geboden is het van groot belang dat de verschillende zorgaanbieders binnen de generalistische zorg intensief met elkaar samenwerken en indien nodig ook samenwerken met zorgaanbieders van de specialistische zorg. Op deze wijze is het immers mogelijk om de vraaggestuurde zorg vanzelfsprekend en de dienstverlenening laagdrempelig te maken. De diverse disciplines hebben hierbij aandacht voor de biologische, de psychologische en de sociale context van de patiënt. Het doel is daarbij om de gezondheidsgerelateerde problematiek op te lossen en bij te dragen aan een goede gezondheid voor individu en populatie. Met ingang van 1 januari 2014 werd de geestelijke gezondheidszorg omgevormd naar een stelsel met een Generalistische Basis GGZ (BGGZ) en een Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Het bieden van zorg dichtbij huis is hierbij het uitgangspunt. Op deze wijze komen de principes van Triple Aim; betere gezondheid voor de populatie, betere (ervaren) kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt en lagere zorgkosten tot uiting. Patiënten met lichte klachten worden geholpen door de praktijkondersteuner van de huisarts (de POH-GGZ). De behandeling van lichte tot matige, niet complexe stoornissen vindt plaats in de BGGZ en de patiënten met wat meer complexe stoornissen worden behandeld in de SGGZ. De huisarts heeft hierbij een centrale rol als poortwachter. Samenwerkingsverbanden met generalistische én specialistische zorgaanbieders De genoemde beleidswijziging maakt multidisciplinaire samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Dat wil zeggen samenwerking tussen zorgaanbieders in de eerstelijn en samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgaanbieders. Binnen Praktijk Fennema & Zantema werken de GZ-psycholoog Louis Zantema, GZ-psycholoog Ilse Raap, Klinisch Neuropsycholoog Elly Krist en psycholoog Anne Marije Schipper intensief met elkaar samen. Hun jarenlange werkervaring in de generalistische én specialistische geestelijke gezondheidszorg en de opleidingstrajecten die zij volgden, zijn ten opzichte van elkaar aanvullend te noemen. Hierdoor is het behandelaanbod voor de BGGZ in de praktijk groot en komt het zelden voor dat een patiënt met bepaalde problematiek niet door één van beide in behandeling kan worden genomen. De samenwerking tussen hen maakt het mogelijk om wachttijden zo kort mogelijk te houden en de nieuwe patient op zo kort mogelijke termijn te zien indien dit noodzakelijk is. Praktijk Fennema & Zantema is gevestigd in twee centra in Leeuwarden. Door de nauwe samenwerking met zorgpartners en korte lijnen is het mogelijk de zorg dicht bij huis en afgestemd op de zorgbehoefte van de patiënt te garanderen. Met andere zorgaanbieders binnen de BGGZ en SGGZ in de regio vindt regelmatig overleg plaats. De betreffende leden hebben als doel om overleg te bevorderen en een zekere mate van samenwerking te realiseren tussen de zelfstandig gevestigde, BIG-geregistreerde leden. Daarnaast nemen onze behandelaars individueel of gezamenlijk deel aan intervisiebijeenkomsten waarin zij tevens voor elkaar de gemaakte indicatiestellingen & behandelplannen toetsen. Een overzicht van onze partnerinstellingen regio Friesland en Groningen: Chronisch Pijn Netwerk Friesland Sa4Zorg Tigra Leeuwarden Spectrum Leeuwarden PPO Opleidingen Transcare Indien medicatievraagstukken in de behandeling niet door de huisartspraktijken kunnen worden opgelost wordt een psychiater geconsulteerd. Desgewenst kan hij de patiënt ook daadwerkelijk (meestal op korte termijn) zien. Het betreft dan wel een eigen zorgtraject waarvoor verwijzing noodzakelijk is. Ook met (andere) aanbieders van vrijgevestigde SGGZ in de regio wordt samen gewerkt.
 • Locaties, openingstijden en waarneming
  Praktijk Fennema & Zantema is gevestigd op twee locaties, te weten: Praktijk Fennema & Zantema: Eewal 56, 8911 GT Leeuwarden. Dit is de hoofdvestiging van de praktijk en tevens het postadres van de praktijk. Mocht u met de auto komen, parkeren op de Eewal zelf is verboden. De omringende straten of parkeergarages Hoeksterend, Zaailand en Oldehove zijn op loopafstand. Gezondheidscentrum Bilgaard: 2e verdieping, Skrokdam 5, 8918 LB Leeuwarden Dit is de nevenvestiging van de praktijk. Recht voor de praktijk zijn invalidenparkeerplaatsen. Tegenover het gezondheidscentrum is een parkeerterrein voor parkeren. Beide locaties zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en bij beide is voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. De openingstijden (zowel voor onze spreekuren als voor onze telefonische bereikbaarheid) van Praktijk Fennema & Zantema zijn: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Indien u ons telefonisch niet kunt bereiken omdat wij in bespreking zijn vragen wij u een mail te sturen naar praktijk@fennemazantema.nl Indien wij met vakantie zijn of om andere redenen gesloten zijn dan laten wij dit weten op deze website en via de mail. U treft dan ook de informatie aan over eventuele waarneming door collega's.
 • Wachttijden
  Praktijk Fennema & Zantema publiceert maandelijks de actuele aanmeldingswachttijden en behandelingswachttijden op deze website. De aanmeldingswachttijd is de wachttijd tussen aanmelding en het eerste intakegesprek. Wij hanteren en wachtlijst en nemen nieuwe patiënten aan zodra wij daarvoor in de agenda een plekje hebben en uit de triage is gebleken dat u bij ons aan het juiste adres bent. Op dat moment pas, bestaat er een behandelverantwoordelijkheid. De behandelingswachttijd is de wachttijd na het intakegesprek tot de start van de behandeling. De aanmeldingswachttijd bedraagt: 8 -12 weken. Deze wachttijd is van toepassing voor verzekerden van alle zorgverzekeraars en voor alle hoofddiagnosegroepen zoals bijvoorbeeld depressieve stoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en somatoforme stoornissen. Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen 10 weken, vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Zij dragen er dan zorg voor dat een passend alternatief zal worden aangeboden. De vakantieplanningen van onze behandelaars zullen met cliënten gecommuniceerd worden op het moment dat dit aan de orde is, waarbij we vermelden hoe dringende vragen in dergelijke periodes behandeld worden. In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts en buiten kantoortijden met de huisartsenpost in uw gemeente. In geval van crisis verzoeken wij u om zich niet bij ons aan te melden en om uw verwijzer u naar een andere instelling te laten verwijzen. Wij hebben géén crisidienst en zijn als zefstandig gevestigden niet in staat u dan te bieden wat u nodig heeft en kunnen daarnaast niet garanderen dat wij bereikbaar zijn buiten kantooruren om.

Wij bieden verschillende diensten aan voor particulieren en professionals.

bottom of page