top of page

Algemene vragen

 • Kan ik op dezelfde dag een afspraak maken? Kan ik zonder afspraak bij jullie binnenlopen?
  Helaas zal dat in de meeste gevallen niet mogelijk zijn. Voor vragen, of het maken van een afspraak, kun je ons een bericht sturen via info@fennemazantema.nl of via de chat. We nemen dan zo snel mogelijk contact op om een afspraak in te plannen.
 • Wat is jullie procedure voor nieuwe clienten?
  Wanneer jij je aanmeldt voor psychologische zorg, intervisie of coaching, ontvang je van ons bevestiging van de aanmelding. Afhankelijk van het type sessie wordt een intakegesprek ingepland. Als er sprake is van een wachtlijst krijg je dit binnen een week van ons te horen.
 • Worden jullie diensten gedekt door mijn verzekering?
  Dat verschilt per aanmelding en verzekeraar. Voor meer informatie over onze tarieven en vergoedingen, kijk op de pagina kosten en vergoeding.
 • Klachtrecht
  Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)  ​ Deze wet is per 1 april 1995 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. In deze wet worden verplichtingen en rechten van hulpverlener (psycholoog) en cliënt vastgelegd.    Onder meer de volgende zaken zijn van belang:  ​ – de hulpverlener / psycholoog moet de cliënt voorlichten over de behandeling  – de cliënt moet toestemming geven voor de behandeling  – de hulpverlener / psycholoog is verplicht tot het bijhouden van een dossier, dat op verzoek van de cliënt ter inzage moet worden aangeboden. Zie ook dossier.  – recht op privacy; de zorgverlener dient de privacy van de cliënt te beschermen en te bewaren en alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen, die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  – Medewerkers hebben alleen inzicht in onze agenda’s en niet andere gegevens die betrekking hebben op de behandeling.    Wet klachtenrecht zorgsector   Deze wet verplicht elke hulpverlener dan wel instelling tot het hebben van een klachtenregeling. De regeling moet voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie die o.a. waarborgt dat de klacht binnen een bepaalde tijd in behandeling wordt genomen. Ook moet de hulpverlener of de instelling op systematische wijze bekendheid geven aan het bestaan van de klachtenregeling.  Voor psychologen van Fennema & Zantema geldt de klachtenprocedure van het LVVP.  Zie voor meer informatie: klachten.    Lidmaatschap van beroepsverenigingen ​ Alle psychologen van pijnpraktijk Leeuwarden zijn aangesloten bij de L.V.V.P.: Landelijke Vereniging vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten. De beroepsethiek van het L.V.V.P. is uitgangspunt voor het handelen.    Kwaliteit van het vakkundig handelen  ​ De psychologen bij Fennema & Zantema Leeuwarden zijn goed opgeleid. De psychologen van onze praktijk staan geregistreerd bij het ministerie van VWS als gezondheidszorgpsycholoog.    Wij handelen conform de beroepsethiek van de L.V.V.P. Bij het gebruik van psychodiagnostische instrumenten (testen, vragenlijsten, etc) gaan wij uit van de Algemene Standaard Testgebruik (NIP, januari 2000).    Kwaliteit van deskundigheidsbevordering ​ Naast de voortgezette opleidingen, die tot bovenstaande registratie leid, doen wij ook het nodige om onze deskundigheid op peil te houden en uit te breiden. Wij gaan regelmatig naar symposia, congressen en cursussen om nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen.    Kwaliteit van organisatie en management van de praktijk en het aanbod ​ * De organisatie van de praktijk is een professionele integrale maatschap.  * De maatschap draagt voor een goede bereikbaarheid van de praktijk. Zij is tevens verantwoordelijk voor het voeren van de (financiële) administratie.  * Wij zijn gevestigd in een centraal gelegen pand in Leeuwarden. De kamers, waar wij gesprekken voeren, hebben een representatieve inrichting.  * Wij dragen zorg voor een kwalitatief goede beveiliging van de praktijk: alle gegevens, ook uw dossiers, zijn goed beveiligd zoals u dat van iedere praktijk mag verwachten.    Voor de software, die wij gebruiken, hebben wij officiële licenties.  ​ Waarneming ​ Om continuïteit van de behandeling te kunnen garanderen zal bij langdurige afwezigheid van een van de psychologen de behandeling overgenomen worden door een andere psycholoog in ons netwerk. 
 • Goede zorg, standaarden en richtlijnen
  Bij Fennema & Zantema behandelen we volgens de richtlijnen. Hieronder lees je op welke gebieden wij kwaliteit waarborgen en hoe we dit doen.   Voldoen aan wetgeving en regels van de overheid inzake kwaliteit  Lidmaatschap van de beroepsvereniging (L.V.V.P.), die zorg draagt voor kwaliteit en een klachtenprocedure kent.  Kwaliteit als psycholoog of anders gezegd de kwaliteit van het vaktechnisch handelen  Kwaliteit van de deskundigheidsbevordering  Kwaliteit van de organisatie en management van de praktijk  ​ Er zijn een aantal wetten en regels van toepassing op de psychologen praktijk:   1.a. Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)  Deze wet is per 1 april 1995 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.  In deze wet worden verplichtingen en rechten van hulpverlener (psycholoog) en cliënt vastgelegd.  Onder meer de volgende zaken zijn van belang:  – de hulpverlener / psycholoog moet de cliënt voorlichten over de behandeling  – de cliënt moet toestemming geven voor de behandeling  – de hulpverlener / psycholoog is verplicht tot het bijhouden van een dossier, dat op verzoek van de cliënt ter inzage moet worden aangeboden. Zie ook dossier  – recht op privacy; de zorgverlener dient de privacy van de cliënt te beschermen en te bewaren en alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen, die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  – Medewerkers hebben alleen inzicht in onze agenda’s en niet andere gegevens die betrekking hebben op de behandeling.  Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector  Deze wet verplicht elke hulpverlener dan wel instelling tot het hebben van een klachtenregeling. De regeling moet voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie die o.a. waarborgt dat de klacht binnen een bepaalde tijd in behandeling wordt genomen. Ook moet de hulpverlener of de instelling op systematische wijze bekendheid geven aan het bestaan van de klachtenregeling.  Voor psychologen van Fennema & Zantema geldt de klachtenprocedure van het LVVP.  Kijk voor meer informatie bij ons klachtenregelement    Lidmaatschap van Beroepsverenigingen Alle psychologen van pijnpraktijk Leeuwarden zijn aangesloten bij de L.V.V.P.: Landelijke Vereniging vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten.  De beroepsethiek van het L.V.V.P. is uitgangspunt voor het handelen.    Kwaliteit van het vakkundig handelen  De psychologen bij Fennema & Zantema zijn goed opgeleid.  De psychologen van onze praktijk staan geregistreerd bij het ministerie van VWS als gezondheidszorgpsycholoog.    Wij handelen conform de beroepsethiek van de L.V.V.P.  Bij het gebruik van psychodiagnostische instrumenten (testen, vragenlijsten, etc) gaan wij uit van de Algemene Standaard Testgebruik (NIP, januari 2000).    Kwaliteit en deskundigheidsbevordering  Naast de voortgezette opleidingen, die tot bovenstaande registratie leid, doen wij ook het nodige om onze deskundigheid op peil te houden en uit te breiden.  Wij gaan regelmatig naar symposia, congressen en cursussen om nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen.     Kwaliteit van organisatie en management in de praktijk  - De organisatie van de praktijk is een professionele integrale maatschap.  - De maatschap draagt voor een goede bereikbaarheid van de praktijk. Zij is tevens verantwoordelijk voor het voeren van de (financiële) administratie.  - Wij zijn gevestigd in een centraal gelegen pand in Leeuwarden. De kamers, waar wij gesprekken voeren, hebben een representatieve inrichting. Dit geldt ook voor externe locaties die door ons gehuurd worden. - Wij dragen zorg voor een kwalitatief goede beveiliging van de praktijk: alle gegevens, ook de dossiers, zijn goed beveiligd zoals je dat van iedere praktijk mag verwachten.  Voor de software, die wij gebruiken, hebben wij officiële licenties.  Waarneming Om continuïteit van de behandeling te kunnen garanderen zal bij langdurige afwezigheid van een van de psychologen de behandeling overgenomen worden door een andere psycholoog in ons netwerk.
 • Werkwijze, 1 op 1 behandeling
  Aanmelden   Aanmelden voor 1 op1 behandeling bij Psychologiepraktijk F&Z  kan via e-mail of telefonisch (zie contact). Bij telefonisch contact zullen wij vragen naar uw reden van aanmelding om een eerste inschatting te maken of ik u passende hulpverlening kan bieden. Voor aanmelding heeft u een verwijsbrief voor Basis GGZ van een (huis)arts nodig.   Intake   Na aanmelding vindt een intake plaats, in een of twee gesprekken. We bespreken je achtergrond, leef- en werkomstandigheden, je psychische welbevinden en persoonlijke stijl. We stellen samen vast wat je met de behandeling wilt bereiken. Op basis van het intakegesprek krijg je een advies voor behandeling en worden afspraken voor een plan met doelen gemaakt. Met jouw toestemming ontvangt je verwijzer een terugkoppeling, de diagnose en het behandelplan. Indien blijkt dat je klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor basis GGZ behandeling, dan zullen we met de verwijzer de mogelijkheden bespreken en indien gewenst een doorverwijzing verzorgen.   Naar de eerste afspraak vragen we jou het volgende mee te nemen: – Identiteitsbewijs. Ik ben wettelijk verplicht je te identificeren voorafgaand aan de behandeling. – Verwijsbrief huisarts. Indien je in aanmerking voor een vergoeding wilt komen, is dit ook verplicht. – Verzekeringsgegevens. Deze zijn nodig indien je in aanmerking wilt komen voor een vergoeding.   Je blijft zelf aansprakelijk voor de kosten van gesprekken die niet door de verzekering vergoed worden. Zie ook onder ‘Tarieven en vergoeding’.   Behandeling De behandeling zal vervolgens zo snel mogelijk van start gaan, een behandeling duurt meestal tussen de 5 en 12 gesprekken. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. De behandeling bestaat uit verschillende therapievormen. We zijn samen verantwoordelijk om de behandeling succesvol te laten zijn. De meeste verandering vindt buiten de therapiesessies plaats, dat betekent dat je ook tussen de gesprekken met je behandeling bezig gaat zijn, daar helpen we je bij. Bij het afsluiten van de behandeling, bespreken we wat je kunt doen om verder succes te hebben. De gesprekken vinden plaats in de thuispraktijk, of als de therapie zich er voor leent en jij er voor open staat gemengd met sessies buiten of op een andere locatie.   Evaluatie Om na te gaan of we samen op de goede weg zitten, bespreken we op meerdere momenten de behandeling. En als het nodig is passen we je plan aan. De behandeling wordt ook afgesloten met een evaluatie. We bespreken wat gelukt is en waar je de komende tijd nog aan kunt werken.
 • Wachten op een behandeling
  Bij Fennema & Zantema start een 1 op 1 behandeling na de intake. Dat betekent dat je behandelgesprekken na de intake direct ingepland worden. De wachttijd tot een intake is op dit moment gemiddeld 4 weken. Voor groepssessies, cursussen en evenementen geldt dit niet.    Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Bij Fennema & Zantema bieden we tijdens het wachten meerdere mogelijkheden aan om te starten met trainen, via bijvoorbeeld e-health. Je kunt zelf bepalen of je hier gebruik van wilt maken. 

Wij bieden verschillende diensten aan voor particulieren en professionals.

bottom of page