Goede zorg.

Standaarden en richtlijnen

Bij Fennema & Zantema behandelen we volgens de richtlijnen. Hieronder lees je op welke gebieden wij kwaliteit waarborgen en hoe we dit doen.
 

  • Voldoen aan wetgeving en regels van de overheid inzake kwaliteit 

  • Lidmaatschap van de beroepsvereniging (L.V.V.P.), die zorg draagt voor kwaliteit en een klachtenprocedure kent. 

  • Kwaliteit als psycholoog of anders gezegd de kwaliteit van het vaktechnisch handelen 

  • Kwaliteit van de deskundigheidsbevordering 

  • Kwaliteit van de organisatie en management van de praktijk 

Er zijn een aantal wetten en regels van toepassing op de psychologen praktijk:
 
1.a. Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) 
Deze wet is per 1 april 1995 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. 
In deze wet worden verplichtingen en rechten van hulpverlener (psycholoog) en cliënt vastgelegd. 

Onder meer de volgende zaken zijn van belang: 

– de hulpverlener / psycholoog moet de cliënt voorlichten over de behandeling 
– de cliënt moet toestemming geven voor de behandeling 
– de hulpverlener / psycholoog is verplicht tot het bijhouden van een dossier, dat op verzoek van de cliënt ter inzage moet worden aangeboden. Zie ook dossier 
– recht op privacy; de zorgverlener dient de privacy van de cliënt te beschermen en te bewaren en alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen, die betrokken zijn bij de behandeling. De zorgverlener mag geen enkele informatie aan derden verstrekken (inclusief directe familie), tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
– Medewerkers hebben alleen inzicht in onze agenda’s en niet andere gegevens die betrekking hebben op de behandeling. 

Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector 

Deze wet verplicht elke hulpverlener dan wel instelling tot het hebben van een klachtenregeling. De regeling moet voorzien in een onafhankelijke klachtencommissie die o.a. waarborgt dat de klacht binnen een bepaalde tijd in behandeling wordt genomen. Ook moet de hulpverlener of de instelling op systematische wijze bekendheid geven aan het bestaan van de klachtenregeling. 
Voor psychologen van Fennema & Zantema geldt de klachtenprocedure van het LVVP.  Kijk voor meer informatie bij ons klachtenregelement 
 
Lidmaatschap van Beroepsverenigingen

Alle psychologen van pijnpraktijk Leeuwarden zijn aangesloten bij de L.V.V.P.: Landelijke Vereniging vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten. 
De beroepsethiek van het L.V.V.P. is uitgangspunt voor het handelen. 
 
Kwaliteit van het vakkundig handelen 

De psychologen bij Fennema & Zantema zijn goed opgeleid. 
De psychologen van onze praktijk staan geregistreerd bij het ministerie van VWS als gezondheidszorgpsycholoog. 
 
Wij handelen conform de beroepsethiek van de L.V.V.P. 
Bij het gebruik van psychodiagnostische instrumenten (testen, vragenlijsten, etc) gaan wij uit van de Algemene Standaard Testgebruik (NIP, januari 2000). 
 
Kwaliteit en deskundigheidsbevordering 

Naast de voortgezette opleidingen, die tot bovenstaande registratie leid, doen wij ook het nodige om onze deskundigheid op peil te houden en uit te breiden. 
Wij gaan regelmatig naar symposia, congressen en cursussen om nieuwe ontwikkelingen te blijven volgen. 
 
 Kwaliteit van organisatie en management in de praktijk 

- De organisatie van de praktijk is een professionele integrale maatschap. 
- De maatschap draagt voor een goede bereikbaarheid van de praktijk. Zij is tevens verantwoordelijk voor het voeren van de (financiële) administratie. 
- Wij zijn gevestigd in een centraal gelegen pand in Leeuwarden. De kamers, waar wij gesprekken voeren, hebben een representatieve inrichting. Dit geldt ook voor externe locaties die door ons gehuurd worden.
- Wij dragen zorg voor een kwalitatief goede beveiliging van de praktijk: alle gegevens, ook de dossiers, zijn goed beveiligd zoals je dat van iedere praktijk mag verwachten. 
Voor de software, die wij gebruiken, hebben wij officiële licenties. 

Waarneming

Om continuïteit van de behandeling te kunnen garanderen zal bij langdurige afwezigheid van een van de psychologen de behandeling overgenomen worden door een andere psycholoog in ons netwerk. 

Vragen over kwaliteit.

Heb je vragen of opmerkingen over onze kwaliteit? Vul dan onderstaand formulier in.